Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych jest kwestią zaufania, a zaufanie naszych Klientów i użytkowników strony https://pavletta.studio jest dla nas bardzo ważne. Ściśle przestrzegamy zasad oraz obowiązków nałożonych na nas przez prawo. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

W niniejszej Polityce Prywatności znajdują się informacje o tym, jakie dane gromadzimy, oraz które z tych danych, w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

Do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa „Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Państwa zgodami.

Postanowienia ogólne

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Alan Pavletta z siedzibą w Poznaniu, ul. Jesienna 17/12, 60-374 Poznań, NIP: 7792260127, reprezentowana przez: Dawida Liberkowskiego, zwana dalej „Administratorem”.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

3. Wszelkie wątpliwości oraz wnioski związane z wolą skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy kierować drogą mailową na adres kontakt@alanpavletta.pl

4. W celu ochrony Państwa danych osobowych wprowadziliśmy określone standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego oraz gwarantujemy zgodność wszystkich zasad i procedur z najlepszymi praktykami. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel zakres oraz podstawa zbierania danych

1. Osoby odwiedzające stronę https://pavletta.studio mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych. Za pośrednictwem strony https://pavletta.studio mogą być jednak gromadzone dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez jej użytkownika.

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następującym celu:

  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowana do nas za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://pavletta.studio oraz drogą mailową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • zawarcia oraz realizacji umowy lub do złożenia Państwu oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  • przesłania do Państwa ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych, w tym informacji handlowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego

5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

6. Witryna nie służy pozyskiwaniu i przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. danych wrażliwych).

7. Nie podlegają Państwo profilowaniu tzn. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora. Nie zbieramy danych dotyczących Państwa z innych źródeł.

8. Państwa dane mogą być przesyłane podmiotom zewnętrznym, jeśli jest to niezbędne do realizacji zapytania lub zlecenia (np. kurier, hostingodawca) lub wykonania usługi mailingu, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na jego otrzymywanie. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego na podstawie zawarcia oraz realizacji umowy zawartej z Państwem lub do złożenia Państwu oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Mogą Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez kontakt na adres kontakt@alanpavletta.pl

Prawa użytkowników i klientów

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu skorzystania z opisanych powyżej uprawnień mogą Państwo wysłać do nas wiadomość ze stosownym żądaniem na adres e-mail: kontakt@alanpavletta.pl lub skorzystać z poczty tradycyjnej wysyłając wiadomość na adres: ul. Jesienna 17/12, 60-374 Poznań. Każda osoba, która nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie jej danych osobowych przez Administratora według zasad opisanych w niniejszej Polityce Prywatności może zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem korzystając z danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Obowiązki administratora danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane albo przez okres niezbędny w celu realizacji obowiązków nałożonych przez odpowiednie przepisy prawa.

2. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.

3. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego realizacji i zawarcia umowy będą przez nas przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od jej wyników, będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Państwem albo w terminie 6 miesięcy od daty nadania przez Państwa ostatniej wiadomości zostaną usunięte.

4. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które miało miejsce się przed tym cofnięciem.

5. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem RODO.